Algemene voorwaarden

  1. ALEKOS ADVOCATEN BV BVBA is een Belgische vennootschap van advocaten, gevestigd te TURNHOUT en MEERHOUT. Zij stelt zich tot doel de advocatuur te beoefenen in de meest ruime zin van het woord.
  2. Iedere aansprakelijkheid van ALEKOS ADVOCATEN BV BVBA is beperkt tot het bedrag van haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
    Indien en voor zover er, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van € 50 000,00.
  3. De staat van kosten en erelonen is betaalbaar binnen 30 dagen na factuurdatum. Bij gebrek aan tijdige betaling wordt het verschuldigd bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd met 10 %, met een minimum van 50,00 EUR, en dit onverminderd het recht om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van de hogere werkelijke schade.
    Bij gebreke aan tijdige betaling is ALEKOS ADVOCATEN BV BVBA eveneens gerechtigd om van rechtswege en zonder ingebrekestelling vanaf de vervaldag een conventionele rente in rekening te brengen die gelijk is aan de intrestvoet zoals voorzien in de Wet Betalingsachterstand in Handelszaken doch met een minimum van 10%.
  4. Op de overeenkomst tussen ALEKOS ADVOCATEN BV BVBA en haar cliënteel is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Voor geschillen die voortspruiten uit deze overeenkomst zijn uitsluitend het Vredegerecht te TURNHOUT en de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement TURNHOUT bevoegd.
  5. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de vennoten van ALEKOS ADVOCATEN BV BVBA  alsook ten behoeve van de bestuurders van de vennootschappen en van al diegenen die bij ALEKOS ADVOCATEN BV BVBA werkzaam zijn en/of waren.
  6. Vanaf 1 januari 2014 zijn advocaten B.T.W.-plichtig en dient er bovenop de staat van kosten en erelonen 21% B.T.W. aangerekend te worden.

​Buitengerechtelijke geschillenbeslechting

Het kantoor is voor betwistingen over onkosten en erelonen van meer dan € 1.000,00 onderworpen aan de vorm van buitengerechtelijke geschillenbeslechting zoals die is voorzien in het Reglement van de Balie Turnhout van 06 december 2010.

Meer informatie hieromtrent kunt U bekomen via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Go to top